Toepasbaarheid

Dit reglement is van toepassing op de door de vereniging georganiseerde zwemgelegenheid.

Algemeen deel


Naleving van het reglement


-          Iedereen die zich heeft aangemeld stemt in met de regelgeving zoals deze in het reglement beschreven staat. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van het reglement door de kinderen.


-          Indien een deelneemster of haar kinderen de regels in het reglement overtreden, heeft de zwemvereniging het recht de deelneemster de toegang tot het zwembad te weigeren, danwel haar uit het zwembad te verwijderen. De deelneemster heeft in dit geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld. Zij zal zich bovendien niet meer voor een volgende zwemgelegenheid kunnen aanmelden tenzij na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.


-          Tijdens de zwemgelegenheid wordt er geen discussie gevoerd over de betreffende regelgeving. Indien een lid van de vereniging een regel in het reglement wil bediscussiëren is hiervoor gelegenheid tijdens de Algemene ledenvergadering.

Kledingvoorschriften

-          Iedere deelneemster dient zich bescheiden en volgens de islamitische regelgeving te kleden. Hieronder verstaat men ten minste een zwempak met broek tot knie, zodoende dat haar Aura bedekt is (lichaamsdelen tussen knie en borst mogen niet zichtbaar zijn).

-          Ook meisjes die reeds de puberteit bereikt hebben dienen zich volgens deze voorschriften te kleden.

-          Alle kleding moet bestaan uit zwemstof (polyamide/elasthan). Kleding waarin katoen is verwerkt is niet toegestaan. Het is niet toegestaan katoenen ondergoed onder de zwemkleding te dragen. De kleding moet bedoeld zijn als sport/zwem-kleding, het is niet toegestaan normale (dagelijkse) kleding te dragen. Indien je volledig bedekkende kleding wilt dragen, die niet strak zit, dien je hiervoor een boerkini te gebruiken.

Zwemvaardigheid/veiligheid

-          Deelneemsters en kinderen die onvoldoende zwemvaardig zijn dienen altijd drijfmiddelen te dragen. Kinderen die onvoldoende zwemvaardig zijn dienen onder permanent toezicht te zijn van een volwassene. Het gebruik van de wildwaterbaan, attracties dieper dan 120 cm en het diepere gedeelte van het  25- en 50-meterbad is voor onvoldoende-zwemvaardigen niet toegestaan. Het personeel is gerechtigd extra veiligheidsrestricties op te leggen, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

-          Personen waarvan het personeel onzeker is dat zij voldoende zwemvaardig zijn, kunnen te allen tijde onderworpen worden aan een zwemtest. U bent verplicht hieraan mee te werken. Het personeel beoordeelt of U of uw kind een geoefende zwemmer is.

-          Voor het banenzwemmen in het Geusseltbad is aanmelding alleen mogelijk indien men reeds voldoende zwemvaardig is (minimaal zwemdiploma A).

-          Tijdens het leszwemmen in het Geusseltbad worden omtrend veiligheid de instructies van de zweminstructrice opgevolgd.

Hygiëne

-          Mosaqua: Kledinghokjes dienen schoon achter gelaten te worden. Er mogen geen kleren/tassen achterblijven in de kledinghokjes. Kleding, tassen etc. kunnen worden opgeborgen in de kluisjes. De kluisjes dienen gesloten te worden door middel van het inwerpen van een 1- euro-muntstuk. Na openen krijgt u het muntstuk terug.

-         In het Geusseltbad wordt omgekleed in een gezamelijke kleedruimte. Zorg ervoor dat alles netjes achterblijft. Ook tijdens het omkleden dient men rekening te houden met het bedekken van de aura (lichaamsdelen die volgens islamitische voorschriften niet zichtbaar mogen zijn voor anderen).

Respect

-          Van deelneemsters en hun kinderen wordt verwacht dat zij respect tonen voor het personeel en de locatie. Instructies van personeel moet te allen tijde worden opgevolgd.

-          Indien er zich tijdens het zwemmen een probleem voordoet waardoor een conflictsituatie met het personeel of andere deelneemsters ontstaat dient u zich tot het bestuur van de vereniging te wenden.

-          Een deelneemster heeft nooit recht op restitutie van het inschrijfgeld indien zij ten gevolge van een conflictsituatie het zwembad voortijdig heeft (moeten) verlaten.

 

Specifiek: Subtropisch zwemparadijs Mosaqua


Inschrijving

-          Leden van de vereniging hebben het recht maandelijks deel te nemen aan het recreatief zwemmen dat georganiseerd wordt in bovengenoemd zwembad.

-          Indien de maximale capaciteit (zijnde 130 deelneemsters) niet vervuld wordt door de  leden van de vereniging, kunnen vrouwen die geen lid zijn van de vereniging zich aanmelden. Wie zich het eerst aanmeldt zal worden ingeschreven voor de betreffende zwemavond zodra de betaling is ontvangen. Indien de maximale capaciteit is bereikt zullen degenen die zich wensen aan te melden op een wachtlijst worden geplaatst.

-          Iedere deelneemster dient zich persoonlijk aan te melden via email. Kinderen mogen samen met  moeder/verzorgster aangemeld worden. Jongens mogen alleen deelnemen wanneer zij de leeftijd van 8 jaar nog niet bereikt hebben, en zich nog niet bewust zijn van de awrah van de vrouw. In de aanmelding dient duidelijk vermeld te worden hoeveel kinderen meegenomen worden. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet zonder moeder/verzorgster aan het zwemmen deelnemen. Kinderen vanaf 12 jaar mogen deelnemen wanneer de ouders daarvoor toestemming geven. Kinderen betalen dezelfde entree als volwassenen. Pas zodra de betaling van het volledige gezin ontvangen is, wordt het gezin ingeschreven voor de zwemavond.

-          Indien een deelneemster na inschrijving verhinderd is, geeft dit niet het recht tot restitutie van inschrijfgeld. Wel mag bij uitzondering de deelneemster iemand anders regelen die in haar plaats zal deelnemen. Dit dient echter voorafgaand, aan het bestuur te worden medegedeeld onder vermelding van de naam van de vervangster. Bovendien is zij verantwoordelijk voor het naleven van het reglement door de vervangster. Bovenstaande telt ook voor leden die bij uitzondering verhinderd zijn.

Tijdigheid

-          Deelneemsters dienen tijdig (uiterlijk om 18:45 uur) op de locatie aanwezig te zijn voor registratie en omkleden. Tot 19:00 uur zal registratie plaatsvinden en vanaf 19:00 uur kunnen deelneemsters zich omkleden. Zodra de aanvangstijd verstreken is, zal de hoofdingang van het zwembad afgesloten worden. Deelneemsters die verlaat zijn kunnen niet meer deelnemen en zullen tevens geen restitutie van inschrijfgeld ontvangen.

-          In uitzonderlijke gevallen kan op basis van coulance van deze regel worden afgeweken. De beslissing hiertoe ligt bij het bestuur.

-          Om 21:00 uur dienen alle deelneemsters het gebouw te hebben verlaten, vanaf 20:45 uur dienen deelneemsters daarom het bad te verlaten om zich om te kleden.